Referat af generalforsamling i EMK d. 6. oktober 2018 i Egå Roklubs lokaler.

Der var fremmødt 17 personer.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2020.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  7. Valg af bestyrelsessuppleant.

  8. Valg af revisor.

  9. Valg af revisorsuppleant.

  10. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Jan Pedersen blev valgt til dirigent, og konstaterer, at generalforsamlingen er varslet i tide.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Poul Kjær aflægger på bestyrelsens vegne beretning fra det forløbne år. Pinseturen gik godt og der var som vanligt god opbakning til turen. Turen til Mårup og Nappedam blev aflyst, da der ikke var nogen tilmeldte. Minigolf arrangementet blev også aflyst pga. ombygning og midlertidig lukning på det valgte sted. Sct. Hans aften gik fint, 11 medlemmer dukkede op.

Beretningen godkendes med applaus.

Ad 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år

På vegne af kasserer May-Britt Mikkelsen gennemgik Jan Eriksen årets regnskab, der udviste et mindre, men fuldt acceptabelt, underskud. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2019

Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til et ens beløb for alle. Der foreslåes 350 kr for alle, da flere og flere af medlemmerne bliver pensionister, og da et ens beløb er nemmere administrativt.

Per Ole foreslår et kontingent på 375 kr inklusiv klubstander, Jan Riis foreslår 400 kr inklusiv bådstander.

Ved afstemning er der flertal for 400 kr pr. båd.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lisbeth Riis og May-Britt Mikkelsen blev genvalgt.

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleant

Posten er vakant med generalforsamlingens tilslutning.

Ad 8. Valg af revisor

Jan Pedersen blev valgt til revisor.

Ad 9. Valg af revisorsuppleant

Lissie Lundgren blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 10. Eventuelt

Lillian oplever, at de samme ture gentager sig og efterspørger fornyelse f.eks. en tur til Endelave og generelt nye tiltag. Johnny fortæller, at der i Vejle er er godt miljø imellem alle sejlerne, og at der f.eks. er en tøseklub og mange arrangementer, som ikke kun omhandler sejlture.

Lissi nævner, at ture til øerne kan være mere problematiske i tilfælde af, at nogle skal hjem på arbejde efter en weekend. Yderligere foreslår Lissi at der ved planlægning af en sejltur også planlægges en alternativ mulighed, såfremt det f.eks. ikke er sejlvejr.

Lisbeth Riis fortæller, at der har været afholdt et møde med Sejlklubben på Egå Marina på deres opfordring. Der var ikke basis for at indlede samarbejde med Sejlklubben.

------------------------

Referent: May-Britt Mikkelsen. Referatet godkendt af dirigenten d. 14. okt. 2018.