Referat af generalforsamling i EMK d. 16. november 2017 på Risskov Bibliotek.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2019.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  7. Valg af bestyrelsessuppleant.

  8. Valg af revisor.

  9. Valg af revisorsuppleant.

  10. Eventuelt.

Valg af dirigent

Poul Kjær blev valgt til dirigent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Allan Madsen fortalte om arbejdet i bestyrelsen. Han nævnte følgende:

På det første møde efter sidste års generalforsamling blev der ikke foretaget ændringer i den eksisterende konstituering i EMK’s bestyrelse. Lisbeth Riis og May-Britt Mikkelsen fortsatte som henholdsvis næstformand og kasserer og jeg som formand. Derudover består bestyrelsen af Poul Kjær og Knud Holmboe. Da Knud tidligt på året blev ramt af alvorlig sygdom, og Tove og jeg havde planlagt at tage på langfart i vores båd, er det i år primært Lisbeth, May-Britt og Poul, der har trukket læsset i bestyrelsesarbejdet. Efter vi kom hjem tog Tove igen over, hvad angår fornyelse og løbende opdatering af klubbens hjemmeside på internettet.

Og hvad er der så sket i løbet af sæsonen 2017?

Jeg troede ikke vejret kunne blive værre end i de to foregående sæsoner; men det viste sig desværre at blive tilfældet. Alle jeg har talt med har således givet udtryk for, at de ikke har sejlet så meget i år som forventet. På trods af den vejrmæssigt dårlige sommer er kun et arrangement - weekendturen til Mårup på Samsø - blevet aflyst. Ikke på grund af vejret; men desværre fordi ingen af bestyrelsens medlemmer af forskellige årsager var i stand til at deltage og dermed være tovholder på turen. Efter hvad jeg har hørt, har weekendturen til Knebelbro midt i maj, pinseturen til Ebeltoft i begyndelsen af juni og grillaftenen på Egå Marina i forbindelse med Skt. Hans heller ikke ligefrem været begunstiget af det bedste vejr. Arrangementerne blev dog gennemført, men med mindre fremmøde end sædvanligt.

Standerhejsningen og standerstrygningen i henholdsvis maj og oktober er også blevet gennemført som planlagt. Også til disse to arrangementer har opbakningen fra medlemmernes side desværre været mindre end det foregående år.

Hvad angår medlemstallet, er der ikke så meget nyt at berette. Vi har i løbet af sæsonen fået to nye medlemmer, så den positive udvikling i medlemstallet fra sidste år er således fortsat. Dog er der et stykke vej til de 30-35 medlemmer, vi var i en relativ lang årrække fra 2004-2013. Af klubbens nuværende medlemmer er 12 tillige medlem af Danske Tursejlere. 14 medlemmer har i år været tilmeldt klubbens frivillige assistanceordning.

Beretningen blev godkendt.

Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år

På vegne af kasserer May-Britt Mikkelsen gennemgik Jan Eriksen årets regnskab. Der var et pænt overskud. Regnskabet blev godkendt.

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2019

Ingen kontingentstigning.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Knud Holmboe, Poul Kjær og Allan Madsen var på valg. Poul Kjær og Allan Madsen blev genvalgt, og Lars Ravn-Nielsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. May-Britt Mikkelsen og Lisbeth Riis var ikke på valg.

Valg af bestyrelsessuppleant

Ella Horup blev genvalgt som 1. suppleant. Britta Leth var ikke på valg og fortsætter som 2. suppleant.

Valg af revisor

Tove Heidmann blev genvalgt til revisor.

Valg af revisorsuppleant

Jan Pedersen blev valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt

Der blev opfordret til, at klubben og klubbens medlemmer støtter ”Nordfalcken” med et beløb. ”Nordfalcken” yder gratis hjælp i Århus-bugten, hvis man kommer i havsnød. For flere oplysninger - se hjemmesiden www.nordfalcken.dk. Det blev desuden foreslået, at der lægges et link til ”Nordfalcken” ind på EMK’s hjemmeside.

Referent: Tove Heidmann