Forsiden
Referat fra 2023
Referat fra 2022
Referat fra 2021
Referat fra 2020 - Generalforsamlingen aflyst pga. Covid19-situationen
Referat fra 2019
Referat fra 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra generalforsamling den 21. Oktober 2023 og standerstrygning.

Standeren blev strøget kl. 12 og alle 20 deltagere gik efterfølgende i Egå Rosports klublokale, hvor alle hjalp til med at gøre klar med borddækning og kaffebrygning.

Efter indtagelse af smørrebrød, blev GF afholdt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Fastsættelse af det følgende års kontingent.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 7. Valg af bestyrelsessuppleant.

 8. Valg af revisor.

 9. Valg af revisorsuppleant.

 10. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Rene Andreasen blev valgt til dirigent.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Bestyrelsens beretning for det forløbne år - Børge aflagde beretning med følgende hovedpunkter og opridsning af året som gik:
17.01.23 Afholdt 1. bestyrelsesmøde
10.03.23 Bowlingaften med spisning – 12 deltagere, en meget hyggelig aften
18.03.23 arrangement med bådvedligeholdelse-/ og klargøring på Egå Marine, hvor Benny og Lars B. var til rådighed om spørgsmål om diverse vedr. motorbåde
22.04.23 Standerhejsning med efterfølgende spisning på Bistroen
27-29.05.23 Pinsetur til Ebeltoft, hvor 8 både deltog. En aften med smørrebrød, en aften med grill. Der var fælles morgenmad – der blev spillet petanque med nye regler, der var bytur og masser af hygge.
23.06.23 Sankt Hans – tilbud om uformel at mødes og grille på havnen
2.-3.09.23 Sensommertur til Mårup med deltagelse af 7 både. Overdådig grillmiddag, hygge på broen, gå-/og cykelture.
21.10.23 Standerstrygning og GF
- 08.03.24 Vi gentager succesen og arrangerer Bowlingaften

- Ny medlemmer i 2023: Tonni og Helle i Tropical.

- Mulige nye medlemmer i 2024: Jan og frue i Dapne – Steen Ruud og Birgitte i Cattegat – Hans og Pia i ?

I 2024 vil vi arbejde på at få ændret klubbens vedtægter.

Jan blev spurgt til om han ville være EMK’s webmaster, hvilket han indvilligede i. Tak for det.

Ad 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år

Lars Ravn uddelte regnskabet og gennemgik det. Obs på at vi til seneste GF aftalte at donere 2000 kr./år til Nordfalken.

Bowlingturen var en dyr affære, mens øvrige arrangementer løber nogenlunde rundt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag – men gode ideer blev opfordret til at sende til bestyrelsen og gerne arrangere. Der kom følgende ideer: Golfskoven (minigolf mm.) – Romsmagning – Ginsmagning – Ølsmagning.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2024

Kr. 500,00 blev aftalt på GF sidste år. Kontingentet skal betales inden 15. december 2023.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lars Ravn er på valg - genopstiller. Lars Ravn genvalgt.

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleant

Tipper genvalgt.

Ad 8. Valg af revisor

Lissi genvalgt.

Ad 9. Valg af revisorsuppleant

Benny genvalgt.

Ad 10. Eventuelt

Medlemsliste blev delt rundt til alle fremmødte til revidering af egne oplysninger. Alle indvilligede i at den måtte mailes til EMK’s medlemmer.

Herefter blev GF afsluttet og der blev drukket kaffe/kage.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra generalforsamling den 30. Oktober 2022.

Der var fremmødt 19 personer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Fastsættelse af det følgende års kontingent.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 7. Valg af bestyrelsessuppleant.

 8. Valg af revisor.

 9. Valg af revisorsuppleant.

 10. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Rene Andreasen blev valgt til dirigent.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Første planlagte tur var pinseturen til Ebeltoft. Det var som sædvanligt fint fremmøde og hyggelig stemning.

Petanquetrofæet blev denne gang vundet af Børge Sonnenberg. Der drøftes kort ændring af spilleregler for petanquespillet, dette tages op igen ved næste pinsetur.

Sct. Hans aften var aflyst, da ingen af bestyrelsesmedlemmer kunne være tilstede.

Ad 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år

På vegne af kasserer May-Britt Mikkelsen gennemgik Jan Eriksen det udleverede regnskab. Aktuelt er formuen 7626 kr., underskuddet 2669 kr.

Børge Sonnenberg undrer sig over, at Nordfalcken ikke er økonomisk støttet af EMK i år 2022. Det besluttes, at Nordfalcken fremadrettet støttes med 2000 kr. årligt.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2023-2024

Kontingentet øges til 500 kr. årligt.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lisbeth Riis og May-Britt Mikkelsen har ikke ønsket genvalg. Istedet vælges Lone Hansen og Børge Sonnenberg. May-Britt gør opmærksom på, at EMK’s vedtægter trænger til at blive revideret.

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleant

Benny Lundgren vælges om bestyrelsessuppleant.

Ad 8. Valg af revisor

Lissi Lundgren genvælges til revisor.

Ad 9. Valg af revisorsuppleant

Birthe Krath genvælges til revisorsuppleant.

Ad 10. Eventuelt

Birthe Krath takker den tidligere bestyrelse for initiativer til “ ikke planlagte” weekendture og aktiviteter, som foregår i andre klubber.

Referent May-Britt Mikkelsen. Referatet godkendt af dirigenten 13. november 2022.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamling i Egå Motorbåds Klub den 6. Nov. 2021 på restaurant Egå Marina.

Der var fremmødt 19 personer, to havde meldt afbud.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Fastsættelse af det følgende års kontingent.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 7. Valg af bestyrelsessuppleant.

 8. Valg af revisor.

 9. Valg af revisorsuppleant.

 10. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Ad 1 Lars Ravn vælges til dirigent.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Ad 2 Lars Ravn aflægger beretning fra det forgange år, som har været påvirket af coronasituationen. Den første planlagte tur blev pinseturen til Ebeltoft, den blev dog aflyst pga. blæsevejr. Den næste aktivitet var Sankt Hansaften. Her var som sædvanlig god tilslutning og aftenen forløb med hyggelig snak, grill og efterfølgende petanque.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Ad 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år

På vegne af Ad 3 På vegne af kasserer May-Britt Mikkelsen gennemgik Jan Eriksen årets regnskab. Underskuddet på 5969 kr. skyldes primært køb af nye klubstandere samt støtte til Nordfalcken.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2022-23

Kontingentet på 400 kr. årligt fortsætter uændret.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Poul Kjær og Lars Ravn er på valg, begge genvælges.

Lisbeth Riis og May-Britt Mikkelsen ønsker ikke genvalg ved næste generelforsamling. i 2022.

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleant

Jens Ole Krath vælges om bestyrelsessuppleant.

Ad 8. Valg af revisor

Lissi Lundgren genvælges til revisor.

Ad 9. Valg af revisorsuppleant

Birthe Krath genvælges til revisorsuppleant.

Ad 10. Eventuelt

Børge Sonnenberg undrer sig over, at EMK ikke er nævnt på Egå Marinas hjemmeside.

Bestyrelsen oplyser, at der planlægges en bowlingaften i begyndelsen. af 2022. Desuden arbejdes der på, at EMK’s vedtægter revideres.

Referent May-Britt Mikkelsen. Referatet er godkendt af Lars Ravn den 29. November 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen i 2020 blev aflyst pga. Covid19-restriktioner. Året var generelt præget af de omfattende Covid19-restriktioner og ingen aktiviteter i EMK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamling i EMK d. 20. oktober 2019 i Egå Roklubs lokaler.

Der var fremmødt 19 personer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2021.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 7. Valg af bestyrelsessuppleant.

 8. Valg af revisor.

 9. Valg af revisorsuppleant.

 10. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Ad 1 Jan Riis vælges til dirigent.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Ad 2 Poul Kjær aflægger beretning for det forgangne år.
Igen i år var der stor tilslutning til pinseturen, som gik rigtig godt. Sankt Hansaften og hyggeaften med grill på marinaen i september. var der også stor opbakning til. Hyggeaftenen var en erstatning til Houturen, som blev aflyst.

Beretningen godkendes med applaus.

Ad 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år

På vegne af Ad 3 På vegne af kasserer May-Britt Mikkelsen gennemgik Jan Eriksen årets regnskab. Dette viste et større underskud, der har bragt kassebeholdningen ned omkring kr. 10.000 (hvilket er fint). Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2021

Uændret kontingent. Alle betaler 400 kr. årligt fremover.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Poul Kjær og Lars Ravn-Nielsen er på valg. Begge genvælges.

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleant

Posten fortsat vakant.

Ad 8. Valg af revisor

Lissi Lundgren vælges til revisor.

Ad 9. Valg af revisorsuppleant

Birthe Krath vælges til revisorsuppleant.

Ad 10. Eventuelt

Jan Eriksen spurgte, om det var i orden, at Danske Tursejlere selv opkræver kontingent direkte fra de enkelte medlemmer. (Rabatten fortsætter som tidligere). Dette var der ingen indvendinger imod.

Det foreslås, at nye medlemmer har mulighed for at melde sig direkte ind på EMK’s hjemmeside.

Det foreslås også, at bestyrelsen på generalforsamlingen byder nye medlemmer velkommen og, at de nye medlemmer kort præsenterer sig.

Referent: May-Britt Mikkelsen. Referatet godkendt af dirigenten d. 3. nov. 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamling i EMK d. 6. oktober 2018 i Egå Roklubs lokaler.

Der var fremmødt 17 personer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2020.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 7. Valg af bestyrelsessuppleant.

 8. Valg af revisor.

 9. Valg af revisorsuppleant.

 10. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Jan Pedersen blev valgt til dirigent, og konstaterer, at generalforsamlingen er varslet i tide.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Poul Kjær aflægger på bestyrelsens vegne beretning fra det forløbne år. Pinseturen gik godt og der var som vanligt god opbakning til turen. Turen til Mårup og Nappedam blev aflyst, da der ikke var nogen tilmeldte. Minigolf arrangementet blev også aflyst pga. ombygning og midlertidig lukning på det valgte sted. Sct. Hans aften gik fint, 11 medlemmer dukkede op.

Beretningen godkendes med applaus.

Ad 3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år

På vegne af kasserer May-Britt Mikkelsen gennemgik Jan Eriksen årets regnskab, der udviste et mindre, men fuldt acceptabelt, underskud. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2019

Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til et ens beløb for alle. Der foreslåes 350 kr for alle, da flere og flere af medlemmerne bliver pensionister, og da et ens beløb er nemmere administrativt.

Per Ole foreslår et kontingent på 375 kr inklusiv klubstander, Jan Riis foreslår 400 kr inklusiv bådstander.

Ved afstemning er der flertal for 400 kr pr. båd.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lisbeth Riis og May-Britt Mikkelsen blev genvalgt.

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleant

Posten er vakant med generalforsamlingens tilslutning.

Ad 8. Valg af revisor

Jan Pedersen blev valgt til revisor.

Ad 9. Valg af revisorsuppleant

Lissie Lundgren blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 10. Eventuelt

Lillian oplever, at de samme ture gentager sig og efterspørger fornyelse f.eks. en tur til Endelave og generelt nye tiltag. Johnny fortæller, at der i Vejle er er godt miljø imellem alle sejlerne, og at der f.eks. er en tøseklub og mange arrangementer, som ikke kun omhandler sejlture.

Lissi nævner, at ture til øerne kan være mere problematiske i tilfælde af, at nogle skal hjem på arbejde efter en weekend. Yderligere foreslår Lissi at der ved planlægning af en sejltur også planlægges en alternativ mulighed, såfremt det f.eks. ikke er sejlvejr.

Lisbeth Riis fortæller, at der har været afholdt et møde med Sejlklubben på Egå Marina på deres opfordring. Der var ikke basis for at indlede samarbejde med Sejlklubben.

------------------------

Referent: May-Britt Mikkelsen. Referatet godkendt af dirigenten d. 14. okt. 2018.