Vedtægter

Vedtægter for Egå Motorbåds Klub

§1

Klubbens navn er Egå Motorbåds Klub.

Klubben er stiftet 20. september 1985.

Klubbens hjemsted er Egå Marina.

Klubben er medlem af Danske Tursejlere.


§2

Klubbens formål er at fremme interessen for fritidslivet på søen ved afholdelse af tursejladser, øvelses- og navigationssejladser samt sportsfiskerture. Desuden ved at give medlemmerne kendskab til navigation, tovværksarbejde m.m. samt sikkerhed og ansvar på søen.

Endvidere er det klubbens formål at styrke kammeratskabet blandt disse ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

Politisk virksomhed må ikke finde sted.  


§3

Klubben kan som medlem optage enhver hæderlig person fra det fyldte 18. år, hvis interesse er sammenfaldende med klubbens formål.

Som medlem betragtes også par med fælles bopæl. Der kan dog kun udøves én stemme, med mindre, der betales kontingent individuelt.

Anmodning om optagelse som medlem rettes til et bestyrelsesmedlem.

Tvivlsspørgsmål om optagelse af nyt medlem afgøres ved almindeligt stemmeflertal i bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skrifteligt til bestyrelsen inden den 1. oktober.

Dersom et medlem overskrider eller tilsidesætter klubbens love eller på anden måde bringer klubben i miskredit, og ikke efter påtale fra bestyrelsen omgående ophører hermed, kan den samlede bestyrelse ved en flertalsbeslutning ekskludere vedkommende.

Eksklusion af et medlem kan finde sted ved simpel stemmeflertal på et bestyrelsesmøde. Medlemmet har ret til at få sin sag prøvet ved førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der kræves simplet stemmeflertal for at stadfæste eksklusionen. Medlemmet har selv stemmeret på denne generalforsamling.

Æresmedlemmer og kontingentfrie medlemmer kan kun udnævnes af bestyrelsen.

Kontingentet dækker regnskabsåret og skal for det pågældende regnskabsår være indbetalt senest én måned efter regnskabsårets begyndelse.

Kontingentrestance efter en påmindelse kan medføre sletning som medlem.

Pensionister betaler halvt kontingent.

Det pålægges klubbens medlemmer at føre klubbens stander i en præsentabel stand. Det er kun klubbens medlemmer, der må føre klubbens stander.

Det skal stedse være alle medlemmer pålagt at medvirke for godt kammeratskab og godt sømandsskab mellem alle fritidssejlere.


§4

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen, dirigenten eller 5 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftelig afstemning.

Stemmeret har ellers alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november.

Indkaldelse hertil sker ved meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

På dagsordenen skal følgende punkter behandles:

  1.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  2.  Bestyrelsens aflæggelse af regnskab -
  3.  Behandling af indkomne forslag
  4.  Fastsættelse af det følgende års kontingent
  5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6.  Valg af bestyrelsessuppleant(er)
  7.  Valg af revisor
  8.  Valg af revisorsuppleant
  9.  Eventuelt

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år.

Revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Forslag og forslag vedr. §7, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skrifteligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer skal dog være bestyrelsen i hænde senest 15. september.

Bestyrelsens forslag samt indkomne forslag modtaget før indkaldelsen skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det reviderede regnskab udsendes også med indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær og afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring fra mindst 10% af medlemmerne.

Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

Klubben vedtager med almindeligt stemmeflertal de på generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, fremsatte forslag med bindende virkning for alle medlemmer.

Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling og efterfølgende bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 2 måneder senere.


§5

Til at lede det daglige arbejde vælges en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen. Dette møde skal finde sted senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde så ofte, den finder det fornødent.

Medlemmer, der har tillidshverv i andre sejl- eller motorbådsklubber i Egå Marina, kan ikke vælges til bestyrelsen eller andre tillidshverv.

Over forhandlingerne føres referat, der offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen træffer beslutningerne ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til at varetage særlige opgaver.

Klubben tegnes af mindst halvdelen af bestyrelsen.


§6

Klubbens regnskabsår er fra den 1. oktober til nærmest følgende 30. september.

Revisionen skal være tilendebragt senest den 1. november, dog senest 8 dage før ordinær generalforsamling.


§7

Optagelse af lån, pantsætning kautionering samt køb og salg af fast ejendom kræver at være vedtaget på en generalforsamling, hvorefter det pålægges den samlede bestyrelse at underskrive.


§8

Bestyrelsen skal til enhver tid påtale misligholdelse af ovennævnte reglement samt behandle eventuelle klager vedrørende klubbens materiel og foranledige, at disse bliver rettet på bedste måde.


§9

Opløsning af Egå Motorbåds Klub kan kun finde sted, dersom 75% af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Såfremt det krævede fremmøde ikke opnås her, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan besluttes med simpelt flertal. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens formue tilfalde en interesseorganisation inden for søsport.


Ovennævnte love er vedtaget på en ordinær generalforsamling 20. februar 1987, revideret ved generalforsamlingen den 24/2-1989 og revideret ved generalforsamlingerne 3/11-2014 samt 02/12-2014.